ประวัติบริษัท

   ด้วยความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างให้มีคุณภาพ จากประสบการณ์การทำงานในวงการก่อสร้างของผู้ก่อตั้งที่ได้สั่งสมสิ่งที่มีคุณค่ามากมายทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ จนได้นำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานสู่สังคมจนถึงปัจจุบัน เช่น งานก่อสร้างระบบป้องกันดินพังของอาคารสูงในเขตกรุงเทพฯ งานก่อสร้าง-ปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ถนน ประตูระบายน้ำ และอื่นๆ จึงได้มีโอกาสนำประสบการณ์เหล่านั้นมาสร้างสรรค์ก่อตั้งองค์กรน้องใหม่นาม นาม บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (PETCHUDOM ENTERPRISE CO., LTD. : PUE) นี้ขึ้นมาจุดประสงค์เพื่อให้บริการด้านก่อสร้างแบบครบวงจร ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อคำว่า คุณภาพ ต่อไป

   PUE ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ 6 มีนาคม 2545 โดยมี นายอุทัย เพชรหนุน เป็นผู้ก่อตั้ง ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท (02/03/2545)
• เพิ่มทุนครั้งที่ 1 เป็น 5 ล้านบาท (10/06/2548)
• เพิ่มทุนครั้งที่ 2 เป็น 20 ล้านบาท (25/06/2554)
• เพิ่มทุนครั้งที่ 3 เป็น 100 ล้านบาท (22/01/2561)
ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 111/81 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ประวัติผู้ก่อตั้ง

ภูมิลำเนา : ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
การศึกษา :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ (ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
- ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (M.B.A. for Executive) รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน :
- 2534-2536 Lertmahalap Construction Co., Ltd. (LMC) Bangkok
- 1994-1996 N.K.G. Engineering Co., Ltd. (N.K. Group) Saraburi
- 1997-1999 Waltzen Enterprise Co., Ltd. Bangkok
- 1999-2000 Surathat Construction Ltd., Part (SRC) Bangkok
- 2001-2002 Siriphol Wattana 1979 Co., Ltd. Bangkok
- 2002-Present Petchudom Enterprise Co., Ltd. (PUE) Pathumthani

  • การศึกษาและการวางแผน
  • การบริหารจัดการโครงการ
  • การออกแบบและวิศวกรรม
  • การบริหารงานก่อสร้าง

นโยบายความปลอดภัย

   PUE ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัยฯ และมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในด้านความปลอดภัยฯ ให้กับพนักงานทุกระดับ และลูกจ้างทุกคน โดยให้ถือว่าความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ขาดมิได้ เพราะ ความสำเร็จที่สมบูรณ์ของงาน ต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยเสมอ ภายใต้สำนึกที่ว่าความปลอดภัยมิใช่เป็นเพียงแต่กฎหมายหรือข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่ความปลอดภัยเป็นเรื่องของคุณธรรมและมนุษยธรรม เป็นสิทธิที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะพึงได้รับ ความปลอดภัยจึงถือเป็นอีกคุณค่าหนึ่งที่สำคัญขององค์กร ที่ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและจะต้องสืบทอดต่อไป ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยทุกส่วนทุกระดับ โดยมิให้ถือว่าความปลอดภัยเป็นเพียงส่วนเพิ่มเติมแต่ความปลอดภัยเป็นงานที่จะต้องทำให้สำเร็จและจะต้องคำนึงถึงก่อนเสมอ

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

• การวางแผนอย่างเป็นระบบในการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องต่อกฎหมายและนำมาซึ่งการปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
• จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPEs) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงานและตัวบุคคลเพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงาน
• กำหนดเป้าหมายสำหรับการปรับปรุงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
• กำหนดให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนรับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้น
• จัดให้การรักษากฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานทุกระดับ โดยนโยบายดังกล่าวนี้มุ่งหวังให้มีผลปฏิบัติงาน ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของพนักงานทุกคนรวมถึงลูกค้าทุกกลุ่ม
• บริษัท จะส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัย
• บริษัท ถือว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท ดังนั้นความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท
• บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เพื่อวางแผนงาน และโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนบริหารและพัฒนาแผนงานโครงการให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
• บริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นโดยเข้มงวดกวดขัน
• บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน และเป็นไปตามระเบียบกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด

การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

   ในการดำเนินงานก่อสร้างของบริษัท อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกจากการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบปฏิบัติ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วบริษัท เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท ไว้ดังนี้ มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นระหว่างก่อสร้าง

คุณภาพอากาศ

• จัดเก็บและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองตลอดระยะเวลาก่อสร้างพร้อมทั้งจัดระเบียบการวางวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในคลังเก็บเครื่องมือ
• ใช้น้ำฉีดพรมบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ตัวอย่างเช่น บริเวณที่มีการเปิดหน้าดินหรือขุดเจาะหน้าดิน
• ต้องใช้ตาข่ายกั้นระหว่างพื้นที่ก่อสร้างที่ติดกับชุมชนใกล้เคียง โดยใช้ตาข่ายที่มีความหนามากเพียงพอที่จะกรองฝุ่นละอองจากการก่อสร้างให้มีปริมาณในระดับที่ยอมรับได้
• มีการดูแลสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการปล่อยเขม่า ฝุ่นละออง ตลอดจนให้มีการล้างรถโดยเฉพาะบริเวณด้านล่างและล้อรถ เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
• งานก่อสร้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการจราจร บริษัทจะจัดให้มีป้ายสัญญาณเพื่อความคล่องตัวและความปลอดภัยในการจราจร
• ตรวจตราดูแลบำรุงรักษา เส้นทางจราจรสาธารณะที่ร่วมใช้งานให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีขึ้น รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบขนส่งอย่างเคร่งครัด
• กำหนดให้รถบรรทุกที่วิ่งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เสียง

• กำหนดเวลาตอกเข็มให้ไม่ตรงกับเวลาที่ประชาชนพักผ่อนในช่วงกลางคืน โดยเฉพาะบริเวณก่อสร้างที่อยู่ใกล้ชุมชนและไม่ตรงกับเวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนการสอนในตอนกลางวัน
• ใช้เครื่องยนต์หรือเครื่องจักรที่มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันเสียงดังเกินควร
• ใช้แนวรั้วปิดบังเสียงกรณีที่เครื่องจักรทำงานใกล้ชิดกับชุมชน

แหล่งชุมชนใกล้เคียง

• ดำเนินการด้าน มวลชนสัมพันธ์ ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
• มีผู้แทนของบริษัทเข้าร่วมฟังชี้แจงในการประชุมกรรมการหมู่บ้าน หรือ อบต. ทุกครั้ง โดยขอความเห็น
• ติดป้ายประกาศแจ้งรายละเอียด ชื่อ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับคำร้องเรียนและรับข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามสภาวะสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุจราจร
• ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนตามสมควร ดังที่บริษัทมีนโยบายในการช่วยเหลือสังคม โดยการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา และการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารห้องสมุด ให้แก่โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนในบริเวณหน่วยงานก่อสร้าง
• ในกรณีเกิดปัญหามวลชน
    - เร่งแจ้งหน่วยราชการเพื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
    - ออกเงินรองรับความเสียหายเบื้องต้น ซึ่งสามารถเรียกคืนจากผู้ว่าจ้างได้ถ้าไม่ใช่ความผิดของ
    - ผู้รับเหมา
    - ติดตามผลสรุปทำรายงานทุกอาทิตย์ จนสิ้นสุดปัญหา
    - ทำรายงานประจำเดือนเพื่อสรุปสถานการณ์


คุณค่าองค์กร

1. บุคลากร

   บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นคุณค่าของบุคลากร โดยมุ่งมั่นพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources) อย่างต่อเนื่อง เราคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพเข้าร่วมงาน มีวินัยที่ดี พร้อมทำงานงานบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และมอบโอกาสในการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง.

2. พันธสัญญา

    พันธสัญญาที่สำคัญของบริษัทคือการส่งมอบงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ และให้ความสำคัญเรื่องระยะเวลาการส่งมอบงานการตรงต่อเวลา เป็นผลให้บริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้ารายใหญ่ เราได้กำหนดความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด เพื่อเป็นก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพและองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป.

3. การยึดถือหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์

    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มอบความซื่อสัตย์ให้แก่ลูกค้าตลอดจน ทีมงาน ผู้ร่วมค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนได้รับชื่อเสียงและความไว้ใจตลอดมา ด้วยพันธสัญญาของเราในการสร้างความพอใจให้ลูกค้า เป็นผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง (Repeat Order) ความซื่อสัตย์ของเราเป็นตัวบ่งบอกถึงความสำเร็จของผลงานที่ผ่านมา เป็นสิ่งตอกย้ำความมั่นใจในอนาคตที่มั่นคง เพราะเราให้ความสำคัญยิ่งต่อการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ เสมอมา ดำเนินธุรกิจบนหลัก เมตตาทุนนิยม (Compassionate Capitalism) หรือการใช้ธรรมมาภิบาล (Good Governance) เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างหนักแน่นตลอดไป.

4. การปรับตัวและความยืดหยุ่น

    ด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ทำให้เราได้รับโอกาสในการทำงานด้านวิศวกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวไปสู่งานก่อสร้างที่สำคัญ ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น มีข้อจำกัดมากขึ้น การปรับตัวและความยืดหยุ่นเป็นกุญแจสำคัญ ในการสร้างผลงานที่สำคัญของลูกค้า เพื่อให้โครงการทุกโครงการประสบความสำเร็จ และลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด.

5. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

    การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เราเชื่อมั่นในการนำเทคโนโลยีก่อสร้างและวิศวกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการทำงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสารที่ทันสมัยของเรา เป็นสิ่งจำเป็นที่เปรียบเสมือนแกนหลักที่สำคัญในการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ การมุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) คืออีกหนึ่งในนโยบายของเรา

6. ความพึงพอใจของลูกค้า

    ผลงานของบริษัททุกโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า ทุกขั้นตอนของการก่อสร้างจะมีมาตรการตรวจสอบ วัดผล และ การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ก่อนส่งมอบผลงานให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ของผลงานและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด.

7. การทำงานเป็นทีม

    เราตระหนักอยู่เสมอว่าความสามัคคีคือพลังแห่งชัยชนะและทรัพยากรมนุษย์คือสิ่งที่มีค่ามากที่สุด ดังนั้นเราได้มอบโอกาสและกำลังใจที่ดีให้พนักงานของเราทุกคนเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เขาทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานทุกคนของเราให้เข้าใจถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อทีมงาน ลูกค้า ผู้รับเหมา และ ผู้ร่วมค้าของเราทุกส่วน

นโยบายคุณภาพ

    เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานทางวิศวกรรมทุกชิ้นให้มีคุณภาพ ส่งมอบงานตรงเวลาคุ้มค่ากับราคา คำนึงถึงความปลอดภัย และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักและเน้นการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันสิ้นสุด และจากการทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของทีมงานทำให้เราได้รับการรับรองระบบควบคุมคุณภาพระดับสากล ISO 9001-2008